Wireless Innovation Arena

Forskning

Forskningen i projektet sker inom två ämnen; signalbehandling och Informationssystem.

Signalbehandling
Forskningen inom signalbehandling sker inom området flexibel trådlös kommunikation. Ämnet omfattar signalbehandling med inriktning mot utveckling och optimering av algoritmer för behandling av en- och flerdimensionella signaler som har nära anknytning till tillämpningar och tillämpad forskning.

Vi riktar in oss mot framtida 5G radiosystemlösningar som bidrar till att 5G kan användas av alla, överallt, inte enbart i städer och urbana miljöer. Vi utvecklar koncept och algoritmer där mobiltäckning, yttäckning och tillgänglighet kommer till uttryck i hantering av antenner, reläer, spektrum, radiointerferens, energi. Vi utvecklar nya nästa generations teknologier för radioaccess, som svarar mot relevanta krav på mobiltäckning, samt på nya krav som blir aktuella när maskiner och autonoma fordon kommer att kopplas upp i en stor skala.


Informationssystem
Aktuell forskning i Informationssystem fokuserar på design och användning av informationsteknologi i relation till människor, organisationer och samhällen. Informationssystemsforskningen sker inom området digitala tjänsteinnovationer.

Vi riktar in oss mot framtida digitala tjänster för 5G mobilnät som bidrar till att öka användares inflytande för hur dessa tjänster ska utvecklas och designas för att skapa värde för användare, företag och samhället. Dessa 5G tjänster syftar till att bidra till de kan användas av alla, överallt, inte bara i städer och urbana miljöer utan även på landsbygden. De forsknings- och utvecklingsutmaningar detta område bidrar till inkluderar att möjliggöra ett hållbart liv genom transformativa tjänster, skapa och bibehålla en tjänsteinnovationskultur, samt förstärka tjänsteupplevelsen genom samskapande och utvärdering av de värden tjänster skapar

5G-forskning inom Informationssystem

Utformning och användning av informationsteknologi
Luleå tekniska universitet fokuserar på framtida digitala tjänster för 5G-mobilnät som hjälper till att öka användarnas inflytande på hur dessa tjänster ska utvecklas och utformas för att skapa värde för användare, företag och samhälle. Dessa 5G-tjänster syftar till att bidra till att användas av alla, överallt, inte bara i städer och stadsmiljöer utan också på landsbygden. Forsknings- och utvecklingsutmaningarna på detta område bidrar till att möjliggöra ett hållbart liv genom transformativa tjänster, skapa och upprätthålla en serviceinnovationskultur och förbättra serviceupplevelsen genom samskapande och utvärdering av de värden som tjänster skapar. Informationssystem fokuserar på framtida digitala tjänster som hjälper till att öka människors inflytande med avseende på hur dessa tjänster ska utvecklas och utformas för att skapa värde för användare, företag och samhälle.
Ny doktorand inom Informationssystem
Yomn Elmistikawy har flyttat till Luleå från det tyska universitetet i Kairo för att vara doktorand inom informationssystem. Yomn kommer att forska på användarengagemang ur ett företagsperspektiv, särskilt SMF:s perspektiv på användarengagemang i den digitala innovationen av 5G produkter och tjänster.

Yomn Elmistikawy, doktorand inom Informationssystem med inriktning mot användarengagemang inom digitala innovationen av 5G produkter och tjänster.

- Jag kommer att arbeta med företag i LTUs öppna 5G testmiljö vid namn 5G Innovation Hub North, där olika partners kan testa och skapa innovationer som kommer användarna tillgodo, säger Yomn.
 
5G tekniken & testmiljön
5G-infrastrukturen är avgörande för all teknologisk utveckling inom hälso- och sjukvård, lärande, gruvdrift och annan industri. Syftet med den öppna testmiljön 5G Innovation Hub North, är att etablera en forsknings- och innovationsmiljö där företag, studenter och organisationer gemensamt kan testa nya idéer och applikationer. Målet är att bidra till större och snabbare utvecklingssteg och bygga framtida digitala lösningar.

5G-tekniken innebär förbättringar för högre datahastigheter, kortare förseningar och högre tillförlitlighet. Först förväntas 5G tillfredsställa branschens behov, men på lång sikt kommer tekniken också att göra det möjligt för enskilda konsumenter att få snabbare anslutningar. Med ny antennteknik kan 5G-teknik också bidra till förbättrad täckning i glest befolkade områden.

5G-forskning inom Signalbehandling

Ny doktorand inom Signalbehandling
Emad Farouk Ibrahim är LTUs nya doktorand inom signalbehandling. Innan han rekryterades till LTU studerade han elektroteknik och arbetade som lärarassistent vid Ain Shams universitet i Kairo.  Emad sökte sig till LTU då det är ett välkänt universitet och därför att han blev intresserad av att han, i doktorandtjänsten, skulle få studera det nya området 5G, ges möjlighet till nära samarbete med näringslivet samt få titta på frågan kring anslutning på landsbygden.

Två miljarder icke anslutna människor på landsbygden
"Nuförtiden bor det nästan två miljarder icke anslutna människor på landsbygden", säger Emad. Han fortsätter: "Den glesa befolkningen och begränsningen i elförsörjningen ger utmaningar för att bygga nya nät i dessa regioner. Därför finns det ett väsentligt behov av nya tekniker för att tillhandahålla mobil anslutning på landsbygden. Dessa lösningar bör ta hänsyn till de begränsningar som finns och de måste vara attraktiva, lönsamma och genomförbara att implementera för mobiloperatörerna. Det är en stor utmaning."

Emad Farouk Ibrahim, doktorand inom Signalbehandling med inriktning mot 5G lösningar som kan förbättra anslutningen på landsbygden.

Lösningar för att leverera anslutning på landsbygden
Emad säger att det under de senaste åren har gjorts ett antal undersökningar på detta område. Till exempel så har det introducerats obemannade flygfordon och ballonger med radiohuvuden som en lovande lösning för att leverera anslutning. En annan lösning har varit att använda ett kluster av satelliter som täcker hela jorden. Han menar dock att det finns ett antal tvivel om detta ur en ren ekonomisk synvinkel, att det helt enkelt inte verkar vara tillräckligt kostnadseffektivt. Ett annat område som undersökts är användningen av höga torn, typ TV-torn, som kan täcka mycket stora områden.

Forskningsinriktningen
Emad Farouk Ibrahim säger att han kommer att undersöka, försöka att förstår och modifiera de nuvarande lösningarna för att bli mer praktiska och han ska försöka att föreslå nya lösningar som förbättrar anslutningen på landsbygden.

Wireless Innovation Arena önskar Emad välkommen till LTU och stort lycka till i sin forskning!