Wireless Innovation Arena skapar innovativa tjänster baserat på ny teknik

Projektet Wireless Innovation Arena fokuserar på branschen för trådlös kommunikation i Övre Norrland där parter tillsammans med användare skapar innovativa tjänster baserad på ny teknik.

Syfte
Wireless Innovation Arena syftar till att skapa gynnsamma förutsättningar för små och medelstora företag i Övre Norrland. Tillsammans med akademi, institut, storföretag, offentlig sektor och slutanvändare, kommer vi att utveckla kompetens och konkurrenskraftiga produkter och tjänster. Främst kommer detta att ske inom området för trådlös kommunikation, specifikt 5G som är en viktig möjliggörare för att sakernas internet ska nå sin fulla potential.

5G-testmiljö
En viktig del i projektet är den 5G-testmiljö, "5G Innovation Hub North", på Luleå tekniska universitet som finns i samverkan med Telia. Där kan företag enkelt utföra olika typer av tester och experiment för att validera nya produkter och tjänster.
Besök testsitens hemsida här.

Mål
Totalt sett utvecklar Wireless Innovation Arena ett ekosystem av aktörer, mötesplatser, processer, metoder och mötesplatser som kan bli förnyande och självförsörjande av egen kraft. Det övergripande målet är att Övre Norrland inom 5-10 år är ledande inom området för trådlös kommunikation, särskilt inom tekniker för glesbygdskommunikation, men även mer generellt. Innovationssystemet som etablerats under projektet stimulerar framväxt av nya tjänster vid regionens företag med högt nationellt och internationellt värde.

Målgrupp
Målgruppen omfattar både små och medelstora företag som redan är aktiva inom området för trådlös kommunikation och nytillkomna SMF som vill bredda sitt utbud av produkter och tjänster.

Tid & Budget
Projektet löper mellan 2019-2023 och har en totalbudget på 11 mSEK.

Projektägare
Luleå tekniska universitet (LTU) och dess centrumbildningen Centrum för Distansöverbryggande Teknik (CDT) är projektägare. CDT är ett samverkanscentrum där telekommunikationsföretag, IT-företag, bas- och energiindustri, tjänsteinriktade företag, universitet samt regionala organisationer tillsammans driver utvecklingsfrågor inom informations- och kommunikationsteknik. CDT grundades 1994 av bland annat Ericsson, Telia och Luleå tekniska universitet. Östen Mäkitalo ”mobiltelefonins fader” valdes till ordförande. En rad företag har kommit igång via CDT. Bland avknoppningarna finns Effnet, Operax, IT Norrbotten och Marratech. 2000 startades Mäkitalo Research center som en del av CDT.

Projektägare

Projektet drivs tillsammans med

Finansiärer

Partner

Stödföretag & organisationer